Архивы рубрики ‘Головне’

Звернення до керівництва НАТО

 

Україна

ВЕЛИКА РАДА ОТАМАНІВ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, тел. +38 096-726-96-67, http://pravozahisnik.zp.ua/, skala7777777@ukr.net

To General Secretary of NATO

Mr. Yen Stoltenberg

 

Dear Mr. Stoltenberg!

May I lighten you respect and honour for your active participation and co-operation in conducting military-political reforms in Ukraine. The Great Patriotic Council of the Zaporozhian Cossacks took an active part in the historical events of the Revolution of Dignity and the protection of native land from bandits and invaders. Already in early 2014, the “Dozor”, “Interception” and “Cossack volunteers” were orphaned, and later many Cossacks went volunteers to the battalions and brigade of the Armed Forces of Ukraine in order to prevent the unfolding of the war on the entire territory of our state. For the first time in the modern Cossack history of Ukraine at the International Congress of Cossacks, historic decisions were taken to support the Presidential Decrees and relevant Government Decrees on European and Euro-Atlantic integration of the state, while powerful and influential Cossack organizations entered into agreements and agreed to organize appropriate educational and scientific work in this important geopolitical direction. For a long time, together with representatives of scientific, educational and military establishments, there has been extensive work in the southeastern regions of Ukraine where the views of society on the basis of objective reality change on the side of reforms and the return to the European seven peoples and the historical place of our state that it occupied. in the past it was one of the most powerful in the cultural, military and economic aspects of development.

We would like to express our gratitude for the creative and engaging cooperation with the Alliance, the NATO Information and Documentation Center in Ukraine. It is very gratifying that, due to this, we conduct various activities in schools and military units on a monthly basis in order to objectively and truthfully inform our citizens and military men about the history, defense, cultural and political activities of NATO. Thanks to the literature, our lecturers are able to hold conferences and seminars more widely and interestingly.

Taking into account the increasing interest in NATO subjects, the expansion of work and creation of the First National Cossack Historical Library, named after D.I.Vishnevetsky (Baidi), the necessity to continue the activity in the Cossack organizations, which had been under enemy influence for a long time, is appealing to you, dear Mr. Stoltenberg, with the request to provide the library of literature and we have the honor to enlist you and your colleagues to take part in the events in accordance with work plan. We would also like to consider the possibility of concluding a historic Agreement between the representation of NATO and the Great Council of the Zaporozhian Cossacks on cooperation, as a symbol of support for the Cossack patriotic environment for a course on Euro-Atlantic integration.

Sincerely,

Head of the Atamans’ Great Council

of the Zaporozhian Cossacks                                                                Dmytro Sukhinin Gora

 

 

Обласна науково-практична конференція на честь великого Гетьмана Івана Мазепи

На честь великого Гетьмана України Івана Степановича Мазепи
Запорозькі козаки провели обласну науково-практичну
конференцію
20-го березня всесвітня українська патріотична громадсь-
кість урочисто відмічає ювілейну дату з дня народження
одного з самих відомих талановитих та обдарованих ба-
гатьма якостями керівника європейського рівня – гетьмана
України Івана Степановича Мазепи.
За спільним рішенням Великої Ради отаманів Запорозького
козацтва, координаційної ради з питань розвитку козацтва,
Всесвітньої генеральної асамблеї нащадків козацьких родів,
Запорозького звичаєвого козацького лицарського ордену ім.
князя Д.І. Вишневецького (Байди) та Запорізького обласного
центру сприяння євроатлантичній інтеграції інших громадсь-
ких організацій в цей знаменний день в Запорізькій держа-
ній інженерній академії за участі студентів закладу. учнів
Січового колегіуму, Козацького ліцею, фахівців Всеукраїнсь-
кої федерації “Спас” колективом Першої Національної гро-
мадської козацької історичної бібліотеки були підготовлені
цікаві матеріали з книжкового фонду та організована облас-
на науково практична конференція за темою: ” Значення
багаторічної діяльності великого Гетьмана Івана Мазепи в
подальшій генезі та зміцненні державотворчих процесів в
Україні”.
В своїй доповіді мав честь розповісти вельмишановні козаць-
кій старшині, старейшинам та молоді про життя та багаторіч-
ну діяльність Івана Степановича заради процвітання нашої
рідної землі. З самого початку свого бурхливого життя май-
бутній видатний керівник почав з отримання освіти та нави-
чок поведінки за тогочасними культурно-етичними нормами
Європи. Завдяки родині – батька Степана-Адама, православ-
ного шляхтича, відважного учасника Національно-визвольної
війни під керівництвом Богдана Хмельницького, який з 1654 року був отаманом білоцерковського козацтва та не підтри-
муючи промосковського політичного шляху України та до-
помагавшого Івану Виговському у підписанні Гадяцьких ста-
тей багато зробив для виховання та надання європейської
освіти сину Івану. Багаторічне тривале навчання у вищих
навчальних закладах Німеччини, Італії, Нідерландів, Фран-
ції, хоча базовою освітою всеж таки була славнозвісна Киіво-
Могилянська академія. Треба сказати, що природні якості,
привернули увагу короля Польщі Яна Казимира, який зробив
його “покоевиком” (пажем). І в цей час молодий пан Іван та-
кож продовжував корисне та необхідне навчання у Варшаві,
в ієзуїтському колегіумі. Так через певний час український
шляхтич добре та глибоко познайомився з культурою та зви-
чаями багатьох європейських країн, ознайомився з життям
та системою державного управління, прийомами диплома-
тичної роботи, мистецтвом та літературними творами ви-
датних всесвітньовідомих класиків філософської думки та
організацією оборони та армійських підрозділів, тактики та
стратегії полководців розвинених та економічно потужних
країн. Важливим фактором подальшої успішної діяльності
було добре знання рідної української, московської, польської
німецької, татарської, латинської та французької мов. Так шляхетне походження, блискавична освіта, знання різних
мов провідних держав, особливі здатності до керівництва,
дипломатії, сила волі, витримка, гарна зовнішність, особиста
сміливість, почуття відповідальності, здатність до створення
поетичних творів, та гарного виконання пісень та талановитої
гри на бандурі надали величезні потенційні можливості для
кар”єрного зростання та згодом ефективного багаторічного
керування Гетьманщиною. Для наступних поколінь така на-
полеглива робота над собою є добрим прикладом, позаяк
така підготовка для українців, які жили в культурному сере-
довищі Центральної Європи і були самою Європою не вий-
няток. а правило аж з періоду створення Київської Руси-
України.
Дуже молодим, Іван Мазепа почав виконувати дипломатичні
доручення, які сьогодні можна назвати сміливими таємними
розвідницькими операціями, коли в будь який час можно бу-
ло піти з життя через розбійників, тортур супротивників, во-
рогів або за драматичним випадком, як це було з самим Ма-
зепою, коли він був затриманий запорозькими козаками і ті-
льки завдяки втручанню такого ж великого отамана, прозор-
ливого характерника Івана Дмитровича Сірка січовики зали-шили в живих дипломата, в обличчі якого Кошовий відчув
велику силу та користь майбутнього талановитого керівника.
Враховуючи вкрай складну міжнародну ситуацію, що склала-
ся а Європі в період з 1648 по 1680-ті роки, закінчення Трид-
цятирічної війни, важку та криваву для всіх сторін Національ-
но-визвольну війну, тривалі воєнні конфлікти між Річчю Пос-
политою, Московським князівством, Швецією, Священною Римською імперією Германської Нації, Кримським ханством,
Османською імперією, Прусією та Гетьманською козацькою
державою за геополітичне домінування, захоплення чужих
територій, а відносно Української козацької держави багато
сусідів хотіли ліквідаціїї її державницьких інституцій, утис-
нення православної християнської віри та її незалежності,
нівелювання культурних традицій та потужного економічно-
го фундаменту нації – сільського господарства через захоп-
лення у полон та рабство або закріпачення.
В таких складних умовах отримував політичний, воєнний та дипломатичний досвід великий державний діяч Іавн Степа-
нович Мазепа.
Захищаючи українські національні інтереси, на різних поса-
дах в апараті Гетьманату керівників козацтва Мазепа бачів
позитивні і негативні дії, аналізував і готував свій план дій
на збереження миру та зміцнення держави після жахливого
періоду Руїни, коли сильні вороги, старшинські інтриги, не-
безпечні політичні рішення та нехтування стратегічними
інтересами України народили цілу низьку помилок та зрад.
Це самовільне підписання Андрусівського перемир”я, яке
фактично розділіило нашу рідну землю на такзвані Право-
бережну та Лівобережну України, де одна частина належала
до Польського королівства, друга до Московського князівства
Складно порахувати яку велику шкоду нанесли такі дії на-
родові, але після порівняно недовгими часами керівництва
Павлом Тетерею, Іваном Виговським, Петром Дорошенком,
Михайлом Ханенком Іван Степанович Мазепа служив країні
в якості Гетьмана більше двадцяти років. Несення служби на
різних високих посадах, де останньою була – генеральний осавул за Петра Дорошенка зробила високопосадовця здат-ним взяти гетьманську булаву. Порацював Іван Степанович і
з Иваном Самойловичем та виконуючи дуже важливі воєнно-
політичні доручення та здійснюючи відповідальні місії в Московії, Кримському ханстві та інших країнах. Всюди він
блискавично відстоював національні інтереси та мав заслу-
жений авторитет. високого фахівця європейського рівня.
Тому 25 липня 1687 року на козацькій раді, за стародавнім
звичаєм, на річці Коломак Іван Степанович Мазепа, на той
час генральний осавул, був обраний з декількох кандидатур
на демократичній основі Гетьманом України.
Перед новим очільником козацької країни постали величезні
геополітичні завдання збереження та укріплення незалеж-
ності, утворення дійової системи державного управління,
податкової справи, налагодження ефективної системи,
розширення та поглиблення освіти для шляхти і народу,
відтворення та фундація нових церков, соборів та монасти-
рів, захист та зміцнення православія на стародавніх землях
колишньої світової держави Київського князівства, одним з
головних аспектів діяльності – створення сильної потужної
дисциплінованої і добре озброєної армії та флоту, продов-
ження дипломатичного напряму вирішення питань мирним
шляхом переговорів, підтримки розвитку економіки та культу
ри для реалізації головного плану – створення незалежної
європейської держави України.
Підписані так звані Коломацькі статті на спільні воєнно-полі-
тичні дії проти ворогів та загарбників, на захист православної
віри та культури з Московським князівством надали можли-
вість на довготривалий час дати народові мирно жити та
розвивати сільське господарство, виробництво. будівництво,
кардинально на краще змінилася демографічна ситуація, а
люди почали селитися в землях, які після нападу на Русь-
Україну прийшли в занепад, а вікова загроза бути взятим в
полон не давала змоги засновувати нові поселення та міста.
впевнений це питання потребує окремого вивчення, але за-
слуга Гетьмана Мазепи в наданні багатьох десятиліть миру
та відносного спокою. Особиста участь у плануванні та фун-
дації нових міст також важлива риса діяльності такої твор-
чої та високоосвіченої людини. За часи гетьманування було
засновано, по різним оцінкам, від двадцяти до сорока по-
селень та міст де панувало Магдебурзьке право, вільно та
інтенсивно розвивалися бізнес та мистецтва. Сам гетьман
часто дружив та співпрацював з архитекторами, які активно
допомагали будувати за найкращими європейськими прик-
ладами, прикрашаючи прекрасними спорудами та укріплен-
нями в столиці та інших місцях.
Армія тогочасної козацької України неодноразово прослави-
ла подвигами, перемогами та вдалими походами високе
ім”я свого керівника. Тільки за часів існування Антиосман-
ської коаліції до якої входили Польща, Росія, Австрія та Ватикан Мазепа здійснив дев”ять великих походів, з військом
яке налічувало від десяти до п”ятидесяти тисяч воїнів, 12
середніх з армією з 5 до 10 тисяч героїв та 40 менших зимових і літніх походів чисельністю до 5 тисяч козаків.
За переконливі перемоги, блискавичні дії проти ворога, який
часто був набагато чисельним, за що заслужено отримав
нагороди від австрійського імператора в 1707 році титул
князя священної Римської імперії, орден Білого орла від
Польського короля Августа Сильного. Звичайно без важ-
кої багаторічної повсякденної роботи по відродженню
бойових традицій Київського князівства, укріплення та
збільшення чисельності козацьких військ, надання нового
озброєння, артилерії, стрілецької зброї, використання так-
тики та стратегії притаманним Війську Запорозькому, яке
століттями прославляло українців в Європі-центрі тогочас-
ного світу дає можливості нащадкам поважати Івана
Степановича як розумного далекоглядного та блискавичного
воєнного діяча, блискавичного полководця. Завдяки активним та ефективним діям своїх полків в Кримському поході в 1689 році, осаді Казикармена в 1695-му році, наступних Таванських походах другої половини 1690-х років
постійно підтверджував ділом свою почесну посаду та завоював повагу керівництва багатьох командирівмта особисто молодого петра Першого. За довгий час
Гетьману вдалося створити добру школу майбутніх отама-
нів та командирів, які успішно продовжували почесну війсь-
кову справу по обороні українського народу.
Меценат і культурний діяч, глибоко релігійна людина, поборник православ”я, шанувальник незалежності та
Київського патріархату, благодійник Іван Мазепа багато
зробив для відновлення, відродження та будування більше
сорока церков та соборів. Багато релігійних книг, великих,
з дорогими, з позолотою та сріблом, гарно та фахово на-
писаним текстом до сих пір зберігаються в музеях та хра-
мах українських православних церков. В деяких, які він
будував і до сих пір належать Московському патріархату
до сих пір, на превеликий жаль та ганьбу, священники
читають анафему достойному фундатору та захиснику
Українського православ”я. Такий жорсткий парадокс та
помста за прагнення до свободи і незалежності країни.
Повага до демократичних вікових та європейських цінностей
вимагала аналогічного підходу до державного будівництва та відношення до козацтва, всіх верств населення з повагою.
Наявність в державному будівництві принципів Магдебургського права, вільного обговорення питань життєдіяльності територій, прийняття рішень через де-
мократичні установи та неприйняття рабства, як форми
пригнічення та управління суспільством. В Гетьманщині
постійно працювали судова система, ретельно розглядалися скарги на незаконні дії деяких керівників або образи міщан
та селян.
Безперечною заслугою Гетьмана Івана Мазепи було об”єднання Правобережної та Лівобережної України.
Антиукраїнська пропаганда часто намагається виста-
вити полководця інтриганом та непорядною людиною
через його безкровні перемоги завдяки блискавичній дипломатії та дару від Бога передбачати наслідки тих чи
інших дій, успішно використовувати історичні випадки та подарунки долі. Тому складна та потужна робота із збереженням тисяч життів через вдачні переговори та подолання супротивника в інтелектуальному двобої є
заслуга керманича України.
Освітянська діяльність , створення умов для отримання знань для всіх бажаючих, організація навчальних закладів, запрошення багатьох іноземних фахівців, фундація бібліотек як центрів розвитку культури та вивчення новітніх наукових винаходів, благодійна діяльність Івана Степановича заклали підвалини для народження української інтелігенції, наукового суспільства, національної літературної та мистецької школи.
Такі основні заслуги та дії Гетьмана Івана Степановича Мазепи назавжди залишаться в вічній добрій пам”яті народу.
а міжнародна спільнота неодноразово підкреслювала видатний вагомий внесок Гетьмана у створення фундаменту майбутньої вільної держави України.
В ході доповіді були використані матеріали історичних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел.
Також на обласній науково-практичній конференції виступили учасники антитерористичної операції – боротьби за віру та волю України проти бандитів та окупантів. які й сьогодні продовжують спроби воєнного та ідеологічного
підкорення України – старшина МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” Валерій Матченко, Ігор Турупенко, Голова всеукраїнської федерації “Спас” Олександр Притула, Віктор Прийменко, пані Анастасія педагог ліцею,
керівник координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА Костянтин Рижов Генеральний Суддя, полковник СБУ у відставці учасник руху опору Павло Білан, дирктор обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовськой, доктор історичних наук , професор Георгій Шаповалов, Тетяна Каменєва організатор- педагог Січового колегіуму.
полковник Сич, Олександр Горшков, священник ПЦУ отець Василь (Терно)., Валерій Свідерський, Роман Авдєєв, Володимир Лютий, Євген Жаворонков.
студентів та школярів цікавили багато питань стосовно бо-
йових дій та переможних походів, на які в тому числі яскра-
во відповідав учасник операцій “Дозор” і “Перехоплення”
Олекса Сич (Горшков), а Віталій Пилипенко (талановитий
автор герба Запорізької області) доповнив виступи цікавою
розповіддю про розквіт культури, мистецтва художників та
іконописців, новий стиль під назвою українське барокко.
Було прийнято рішення про створення документального фільму та включення цих питань до проекту програми роз-
витку козацтва в м. Запоріжжі та продовження циклу семі-
нарів та конференцій на теми козацьких повстань історії
створення та взаємовідносин мііж Військом Запорозьким
Низовим, Гетьманщиною, а потім УНР, Гетьманською дер-
жавою і Кубанським та Донським козацтвом в різні істо-
ричні епохи. В цілому учасники конференції дійшли вис-
новку про масштабну та вкрай необхідну народу діяльність
по подальшому укріпленню та розвитку Гетьманщини всіх
державних інституцій – армії, системи управління, органів
влади, православної церкви, підтримці демократичних принципів та європейського вектору руху України. Інформаційна війна, яка ведеться з нашою історією прини-
жує та фальсифікує величезний вагомий внесок Івана
степановича Мазепи в розбудову державності нашої
Вітчизни, бажання не допустити ліквідації Гетьманату та закріпачення людей, повернення до рабства, заборона
використання рідної стародавньої мови та ліквідації За-
порозької Січі, секуляризації земельної власності, всього
що зробили імператори та московська влада характери-
зують Гетьмана як людину, що могла піти на величезні
жертви та громадянський подвиг заради честі і столітніх
інтересів щодо повернення незалежності і самостійності
Української держави. а пошуки правильного шляху та
бачення країни в сім”ї європейських народів диктували
політичні кроки пов”язані з необхідністю ризикувати в тому
числі і своїм життям.
Сьогодні ми віддаємо велику шану й дяку Івану Степано-
вичу за приклад для сучасних командирів і керманичів
України сучасного періоду, коли знову йде фактична вій-
на за нашу свободу, історичний демократичний вибір,
саме право на свободу думки, слова, совісті та повер-
нення до європейського вектору руху, поваги до прав
людини, сталий економічний та культурний розвиток
без червоних терорів, Голодоморів, репресій, ГУЛагів,
“раскулачивания” та заборони віри і мови. Тільки послі-
довний шлях дозволить найскоріше увійти до Європей-
ського Союзу, Північно-атлантичного Альянсу, щоб біль-
ше ніколи не потрапити до ” тюрми народів” , в ярмо
Москви. А такі Титани геополітичних дій на благо своїх
народів як Іван Мазепа, Джордж Вашингтон, Симон Болі-
вар, Олівер Кромвель, генерал де Голь назавжди зали-
шаться в світової історії фундаторами нового прогресив-
ного шляху розвитку націй, які самі зробили свій вибір.
Також на честь п”ятої річниці з дня створення Запорозь-
кого козацького патріотичного руху опору учасникам
та ветеранам, які захищали свободу з 2014-го року вру-чив
на добру пам”ять нащадків Універсали учасників бротьби
з агресорами і окупантами.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів
Запорозького козацтва, керівник
руху опору з 2014-го по 2017-й рр.,
член НСЖУ, військовий історик,
автор книг Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Допомога громадській козацькій бібліотеці

Голова Родини Мазеп передав до Першої Національної козацької громадської історичної бібліотеки ім. князя Д.І.
Вишневецького (Байди) важливу наукову літературу
На черговій робочій зустрічі фундаторів ГО “Всесвітня генеральна асамблея нащадків козацьких родів” керівник
Ігор Всеволодович Мазепа підкреслив необхідність подаль-
шого розвитку пошукової роботи, розширення організації, запрошення побратимів та нащадків великих пращурів-ко-
заків учасників визвольного руху, Української революції.
А вектор подальшої європейської інтеграції був визнаний
одним з принципових та статутних напрямів культурно-істо-
ричної роботи Асамблеї та держави в цілому. Голова Великої
Ради отаманів Запорозького козацтва Дмитро Валентинович Сухінін запропонував проведення досліджень родоводу з ви-
користанням архівного безцінного матеріалу та створення до
кінця поточного року реєстру організації та інформаційної збірки про героїв минулих часів. Також прийнято рішення про
запрошення до України нащадків козацьких родів з метою проведення зустрічі із студентською молоддю та вшанування
світлої пам”яті загиблих за віру та волю України, відвідання
православних святинь з представниками ПЦУ.
Враховуючи багаторічну творчу та виховну діяльність, п”яти-
річчя створення Запорозького козацького патріотичного руху
опору, наполегливу національно-патріотичну роботу Голова
Родини Мазеп, вельмишановний, Ігор Всеволодович, сам як
людина, що особисто, на протязі тривалого часу бере участь
у заходах на підтримку та зміцнення обороноздатності дер-
жави нагородив волонтерів, науковців, письменників, учасни-
ків операцій “Дозор” та “Перехоплення” медалями Гетьмана
України Івана Мазепи Дмитра Валентиновича Сухініна, Пав-
ла Антоновича Білана, Володимира Миколайовича Лютого,
Костянтина Анатолійовича Рижова, Олександра Леонтійови-
ча Притулу, Романа Олександровича Авдєєва.
Також напередодні урочистої події-70-ї річниці з дня створен-
ня НАТО було прийнято рішення про наукову співпрацю з
центром інформації і документації НАТО в Україні.
керівник канцелярії
альманаху “Українське патріотичне
козацтво” Сергій Смазнов

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Повага й шана талановитому вчителю!

Учасники Українського козацького патріотичного руху інфор-
маційного руху спротиву агресорам і окупантам щиро вітають
офіцера ЗСУ, талановиту та обдаровану людину, викладача та вихователя молоді Ігора Рижкова з нагородженням Почес-
ною Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА
за вагомий особистий внесок у реалізацію політики згідно
державної Доктрини інформаційної безпеки України.
За поданням Голови Великої Ради отаманів Запорозького ко-
зацтва та з нагоди п”ятої річниці з дня створення Запорозь-
кого козацького руху опору, популяризацію української історії,
культури традицій та козацьких звичаїв, гуманітарну волон-
терську діяльність спіільно із священником ПЦУ, козацьким
капеланом, ветераном боротьби за віру та волю отцем Сер-
гім мали честь вручити нагороду в присутності керівництва
середньої школи 89 заслужену нагороду вельмишановному
пану Ігорю Рижкову.

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Вітання козакам-волонтерам!

Волонтера, відомого чемпіона спортсмена з мото-кросу, отамана
Валерія Свідерського нагороджено орденом Івана Богуна
На чергових зборах старшини полку імені Гетьмана України
Петра Кононовича Конашевича Сагайдачного МГО “Міжнарожний союз козаків “Запорозька Січ”, за активну
участь у волонтерських справах, підтримці обороноздатності
країни, спортивні досягнення на честь України, сприянні нав-
чань в підрозділах територіальної оборони, подальшій розбу-
дові Першої Національної громадської козацької бібліотеки та з нагоди народження третьої дитини-сина Богдана на Ко-
зацькому Колі, в присутності старейшин, старшини, священ-
ника ПЦУ отця Василя (Терно) похідний отаман МГО “МСК
“Запорозька Січ” Дмитро Сухінін (Гора), після доброї чергової
справи наведення ладу на створеній нещодавно козаками
алеї Слави Запорозького козацтва вручив отаману заслуже-
ну нагороду.
Щиро вітаємо побратима!

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Учасники руху опору провели Раду отаманів та підводили підсумки п”ятирічної боротьби за віру та волю України

Велика Рада отаманів Запорозького козацтва щиро вітає
з нагородженням медаллю Гетьмана України Івана Мазепи
та орденами Івана Богуна учасників бойових дій на сході
України, волонтерів, активістів руху опору
3 квітня в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї зі-
бралися побратими, які з далекого 2014-го року разом по-
чали боротьбу за віру, волю і незалежну Україну на Майдані,
в період Революції Гідності, а потім через швидку природню
для нашого народу самоорганізацію в період важких для кра-
їни випробувань без команд та наказів, створивши, за старо-
давнім прикладом пращурів-січовиків звичаєвий козацький патріотичний рух опору агресорам і окупантам приймали ак-
тивну участь на допомогу українській армії, Національній гвардії, а де створивши загони Самооборони чи козацькі ор-
ганізації своїми тілами закрили дорогу ворогу на Запоріжжя,
Херсон, Дніпро, Одесу та інші міста і області зірвали плани
антидержавних промосковських сил на знищення України.
Операції “Дозор” і “Перехоплення”, а потім “Козацький волон-
тер”, згуртували та загартували мирних людей, багато з яких
в мирний час і не думали, що згодом прийдеться піти добро-
вольцем на фронт, бути, як тридцять і сорок років тому знову
артилеристом, танкистом або снайпером. Спільно із спецпід-
розділами штабу АТО СБУ, ЗСУ, ВМС виконувати бойові зав-
дання, ходити в розвідку або неодноразово ризикувати жит-
тям виконуючи завдання про які ніхто ніколи нічого і не узнає.
Зібралися і ті хто на національно-патріотичному, виховному,
ідеолгічному, навчальному напрямах вів свою священну вій-
ну з терористами та окупантами, створюючи рух інформацій-
ного спротиву, де козацькі письменники, журналісти, військо-
ві кореспонденти, науковці, вчителі та викладачі готували на-
дійну зміну фронтовикам, працювали із суспільством та осо-
бливо з молоддю з питань популяризації нашої історії та
культури, кожного дня вели інтелектуальну напружену та принципову боротьбу з ворожою пропагандою, брудною не
правдивою інформацією, яка навмисно принижувала значен-
ня та діяльність видатних діячів Киівської Руси-України, Ко-
зацької держави, Гетьманщини, УНР та повстанського руху.
Пройшло п”ять років, боротьба продовжується, ворог нако-
пичує сили але перемогти нас ніколи не зможе. Завдяки послідовній політиці зміцнення та укріплення армії, активіза-
ції оборонного промислового комплексу, неймовірній силі духу, яка фундується на повазі до загальнолюдських ціннос-
тей, тисячолітніх демократичних традиціях самоорганізації та
управління державою, високих патріотичних почуттях, інте-
лекту нації, переважній підтримці народом європейського век
тору стратегічного руху, вступу в оборонний потужний Пів-
нічно-Атлантичний Альянс та об”єднання навкруги Право-
славної Церкви України ми виконаємо наше історичне завдання і наступні покоління будуть жити без війн і загроз
окупації.
Тому з нагоди п”ятої річниці з дня створення Запорозького
козацького патріотичного руху опору агресорам і окупантам
за рішенням Голови Родини Мазеп – Ігоря Всеволодовича
Мазепи мав честь бути нагородженим їм особисто та в міс-
ці де багато козаків в свій час приймали присягу, місці напов-
неному позитивною енергетикою великої сили волі та пере-
мог, в залі козацької слави вручив медалі Гетьмана України
Івана Мазепи ветеранам руху – генеральному судді МСК “ЗС”, ліквідатору аварії на ЧАЕС, полковнику СБУ у відставці
Павлу Антоновичу Білану, заступнику начальника штабу Ве-
ликої Ради отаманів Запорозького козацтва, відомому волон-
теру Роману Олександровичу Авдєєву, Голові Всеукраїнської
федерації “Спас” Олександру Леонтійовичу Притулі, голові
ради отаманів МГО “МСК “ЗС” Володимиру Миколайовичу Лютому, ордени Івана Богуна першого ступеню отаману,
волонтеру, учаснику АТО Ігорю Миколайовичу Грицаєнку, Уні-
версал учасника руху берегині волонтерке Тамарі Загребель
ній.
В ході проведеної Ради ознайомив присутніх з пропозиціями
щодо подальшої роботи в сфері євроатлантичної інтеграції
України, з нагоди 70-ї річниці з дня створення НАТО щиро привітав присутніх та вручив корисні матеріали для допомоги
в роботі з молоддю та козаками. Подякували присутні й волонтерам – членам лекторської групи ГО “Запорозький обласний центр сприяння євроатлантичній інтеграції”, голові
Володимиру Сі ( військовому капелану, священнику ).
Михайло Мордовськой та Георгій Шаповалов провели цікаву
екскурсію по залах музею, а присутні згадували та ділилися
спогадами про буремні місяці початку боротьби за незалеж-
ність країни, також передав до експозиції свою книгу “Вогня-
ні роси” про новітню військово-політичну історію Запорозько
го козацтва.
Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв
в АТО та всіх битвах за волю і віру України.
З повагою,
Голова Ради,
керівник руху з 2014-2017рр,
автор книг, військовий історик Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

 

Козацька старшина проводить виховні заходи в музеях Запоріжжя

Добре, що новітня козацька історія спротиву агресорам окупантам та бандитам тепер є частиною величезної
талановито створеної науковцями, громадськими акти-
вістами, учасниками АТО, волонтерами експозиції, яка
постійно оновлює стенди та свій фонд. Щира дяка членам
Координаційної ради з питань розвитку козацтва, науковцям
музею – професору, доктору історичних наук, багаторічному
директору закладу Георгію Івановичу Шаповалову, обдаро-
ваному сучасному керівнику Михайлу Михайловичу Мордовському, за допомогою, якого ми провели десятки
культурно-історичних заходів, а багато молоді, школярів та
студентів відкрили для себе новий глибокий та цікавий
видатними подвигами яскравих особистостей подвигів, вели-
ких вчинків, важливих документів та цікавих своєю таємни-
цею артефактів про тисячолітнє минуле нашої країни, її
культуру, мистецтво, державне будівництво, релігію та пере-
моги, трагічні часи Голодомору, тернистого шляху до свободи
і демократії.

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Запорозьке козацтво – виступає за євроатлантичну інтеграцію України!

Колективи та лекторські групи ГО “Запорізький центр сприяння євроатлантичній інтеграції”, Першої Національної
громадської козацької історичної бібліотеки ім. князя Д.І. Ви-
шневецького (Байди), редакційної колегії першого загально-
державного інформаційного громадсько-політичного проекту
альманаху “Українське патріотичне козацтво” щиро вітають
всіх з видатною подією – ювілейною датою – 70-ю річницею з
дня створення потужного об”єднання демократичних країн
світу – НАТО.
За роки існування Північно-Атлантичний Альянс неодноразово рятував країни Європи від потенційної загрози
захоплення або провокацій дестабілізації.Створений як дійо-
вий механізм швидкого впливу на будь-якого агресора чи оку
панта Альянс неодноразово результативно діяв в складних
воєнно-політичних умовах протистояння з блоком країн ко-
лишнього Варшавського договора, керував яким фактично
колишній СРСР. Відповідальна, прогнозована оборонна полі-
тика, активні дії по збереженню миру в світі, участь у миро-
творчих місіях військових частин багатьох країн членів, дала
можливість на довгі десятиліття з періоду закінчення Другої
світової війни зберігали спокій в Європі, частина якої була
насильно “комунізована” і з великим задоволенням скинула
з себе “совєтсьвкоє” ярмо. Важливим стабілізуючим факто-
ром також стала системна боротьба з тероризмом, торгівлею
людьми, наркокартелями та підтримка демократії в світі, че-
рез проведення масштабних громадсько-політичних заходів,
підтримки рухів демократичного характеру з повагою до за-
гальгнолюдських цінностей.
Сьогодні у складі Альянсу знаходяться 29 країн світу. Врахо-
вуючи значний внесок у боротьбу із корупцією, активну допо-
могу вільним країнам в проведенні реформ на користь наро-
дів, а не бандитських кланів, високий рівень стандартів якос-
ті служби, загальної організації, спорядження та бойової тех-
ніки для України одною з головних завдань є подальша ак-
тивна співпраця із структурами НАТО, виконання положень
державної Програми та скоріша гармонізація стандартів
в першу чергу в Збройних силах України для подальшого ви-
рішення головного питання укріплення обороноздатності кра-
їни-вступу до потужного оборонного союзу демократичних
країн.
Незаконна анексія Криму, присутність РФ на Донбасі, допо-
мога терористам, політичний тиск на українську дипломатію
та залякування суспільства з використанням брудних техно-
логій, що залишились від ганебного імперського минулого,
бажання створення на суверенній території України різних
моделей сірих зон з бандитським управлінням та контролем
Москви вимагають від нас діяти більш активно в роботі з
населенням, молоддю та різними соціальними групами кра-
їни з метою посилення роз”яснювальної роботи, проведення
наукових та громадсько-політичних заходів для донесення
реальної правдивої та об”єктивної інформації про миротвор-
чу діяльність НАТО, важливість не втратити історичний шанс
не повторити помилок керівників минулих часів, знайти в собі
сили для об”єднання та розуміння у нових обставинах не
втратити державність, а навпаки стати ще сильнішими та
ефективно боротися з ворогом в сім”ї вільних економічно та
культурно розвинених націй Європи та світу.
Сьогодні провідні гравці на політичній мапі, такі як США, Канада Німеччина, Франція, Велика Британія, Литва, Польща, Швеція, Норвегія, та інші надають реальні мож-
ливості та своїм прикладом сталого розвитку
показують правильний шлях Україні. Величезна допомога
спорядженням, фінансування програм реформування армії,
спільні навчання та тренувальний процес, величезні дипло-
матичні й політичні зусилля з використанням високих трибун
поважних міжнародних інституцій ООН, НАТО, Європейсько-
го Союзу, Ради Європи та активна спільна співпраця Верхов-
ної Ради, міністерства оборони, Генерального штабу, міністерства закордонних справ, спеціальних служб, громад-
ських організацій та наукових організацій дають можливість
мобілізувати суспільство на оборону країни, через в тому
числі дійові підрозділи територіальної оборони, козацькі па-
тріотичні організації, сильну сучасно озброєну армію з досві-
ченими командирами та бійцями, які тепер одні з найкращих
в світі і переконати переважну більшість населення в необ-
хідності прийняття остаточного цівілізаційного рішення про
повернення до сім”ї європейських народів, як це було за часів Київської Руси – України, Галицько-Волинського коро-
лівства, Козацької держави, Гетьманату або УНР в двадцято-
му століті.
В Запоріжжі вперше в новітній історії, декілька років тому, за
моєю пропозицією та одноголосної підтримки учасників За-
порозького козацького патріотичного руху опору була створе-
на громадська організація під назвою “Запорізький обласний
центр сприяння євроатлантичній інтеграції”. Першими фун-
даторами стали Павло Білан, Володимир Сі, Олександр При-
тула, Костянтин Рижов, Євген Юров, Леонід Собакар, Воло-
димир Лютий, Ілля Лапін. За період існування були створені
лекторські групи в козацьких організаціях, проведені десятки
зустрічей з громадськістю, семінарів, Круглих столів, науко-
практичних конференцій, налагоджені ділові зв”язки з Центром інформації і документації НАТО в Україні, за мето-
дичною допомогою якого необхідні корисні знання отримали
тисячі молодих людей, військовослужбовці, українські коза-
ки, волонтери, митці, студенти та учні Січового колегіуму, Козацького ліцею, Запорізького Національного університету,
Запорізької державної інженерної академії, Запорізького
обласного центру профтех освіти, багатьох вишів Мелітопо-
ля, Бердянську, Дніпра, технікумів та училищ Бердянську,
Полог, Гуляйпільського, Покровського, Василівського, Бер-
дянського, Генічеського Херсонської області районів.
Активну участь в роботі організації приймають Ігор Зубриць-
кий, Віктор Гонтар, Вадим Литвин, Роман Авдєєв, Ігор Грица-
єнко, Олександр Грицаєнко, Микола Никіпілий, Віктор Кучин-
ський, Сергій Ігнатчекно, Ігор Рижков, Богдан Рижов, Сергій
Смазнов, Ілля Лапін, Ігор Турупенко, Валерій Свідерський,
Михайло Мордовськой, Георгій Шаповалов, Геннадій Бело-
гуров, Геннадій Коломоєць, Костянтин Лямцев, Михайло Живиця, Андрій Юров, Олена Ханат, Світлана Ліходід, Мико-
ла Кущ, Катерина Руденко, ВасильГищук, Андрій Зеленцов,
Валентина Єршова, Тетяна Камєнєва, Оксана Губіна. Лекції
та семінари проводяться у військових частинах ЗСУ та інших
підрозділах Національної гвардії, частинах прикордонної служби, активно допомагають старші офіцери. Волонтери
нашої організації допомагають проводити всеукраїнські заходи, які проводить Центр НАТО в Україні.
Впевнений, що подальше розширення нашої діяльності до-
поможе нашим співвітчизникам активніше підтримувати ідею
вступу України до НАТО, а високі стандарти та повага до сол-
дата і офіцера, піклування та сучасний навчальний процес
створять непереможною українську армію, яка ніколи не до-
пустить на нашу землю ворога, буде надійним союзником
та партнером в Альянсі.
З повагою,
Фундатор ГО
“Запорізький обласний центр
сприяння євроатлантичній інтеграції”
кандидат наук з державного управління,
член НСЖУ. Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Вмешательство будет тотальным: что готовит Кремль на выборах в Украине

Москва начнет с президентских выборов, а закончит парламентскими – в планах провокации, теракты и кибератаки

Фото: AFP

Россия с помощью кибератак, рассылки провокационных и фейковых материалов в интернете и дискредитации невыгодных ей претендентов на президентское кресло попытается повлиять на результаты выборов. Накануне дня голосования координатор группы “Информационное сопротивление” народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о сценарии Кремля и его методах.

По его словам, с помощью вирусных программ российские спецслужбы могут атаковать Центризбирком, окружные избиркомы, серверы политических сил. Также в украинском сегменте интернета выявлены специально созданные информационные платформы, которые используются российскими пропагандистами для размещения провокационных материалов и публикаций, которые компрометируют прозападных украинских топ-политиков, обвиняют их в коррупции и “недоговороспособности”. Активизировался Кремль и на международном уровне против Украины.

“С целью дискредитации украинского избирательного процесса Россия ведет тщательную работу и на международном уровне. Через представителей международных организаций и дипломатов доносится информация о том, что Россия надеется на приход к власти нового президента Украины, который настроен на т.н. “мирное решение проблемы Донбасса” и “улучшение двухсторонних отношений”. При этом подчеркивается, что население Украины на данном этапе заинтересовано лишь в вопросах экономического благополучия и ради этого готово наладить добрососедские отношения с РФ, а это возможно только при избрании пророссийского кандидата”, – написал Тымчук в Facebook.

Также Москва продолжает давить на религиозную составляющую о якобы “притеснениях” церквей Московского патриархата, а также искажает перед Западом информация по ситуации на Донбассе и обвиняет Киев в “нарушениях” Минских соглашений. Нардеп считает, что президент РФ Владимир Путин панически боится, что любые позитивные сдвиги по Украине могут повысить рейтинг действующей украинской власти.

“Уже сегодня Кремль готовит целый арсенал инструментов для объявления нелегитимности президентских выборов, в случае провала нужного ему кандидата. Спецслужбы РФ осуществляют активный мониторинг украинских социальных сетей, СМИ, брифингов и мероприятий украинских правозащитных, религиозных и гражданских организаций. Все это проводится с целью обнаружения “фактов”, которые в дальнейшем можно было бы интерпретировать как “доказательства нарушений избирательного законодательства”, – объяснил он.

Однако у Кремля есть план на случай (ожидаемого) поражения на президентских выборах – снизить рейтинг неугодной Москве новой/старой власти в Киеве и привести пророссийское большинство в парламент уже осенью. Также планируется устроить политический кризис в Украине с целью смещения избранного президента от власти. Для хаоса в стране могут быть задействованы провокации массовых беспорядков, вооруженных конфликтов, серий терактов, эскалацией на востоке.

“Деструктивная политика Кремля на украинском направлении будет продолжаться и на европейском пространстве, особенно в случае усиления позиций лояльных к России европейских популистских сил по результатам майских выборов в Европарламент. Через них Москва будет доносить до мирового сообщества аргументацию, что в новых политических условиях Украина “не может обеспечить имплементацию Минских соглашений” и поднимет вопрос о необходимости пересмотра Евросоюзом санкционной политики против России”, – подытожил нардеп.

segodnya.ua

 

0:00 / 5:27

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах FacebookTwitterTelegram

Обласний Круглий стіл на підтримку євроатлантичної інтеграції України проведено в Запоріжжі учасниками Запорозького патріотичного козацького руху опору агресорам і окупантам в Шевченківському районі

Фундатори ГО “Запорізький обласний центр сприяння євроатлантичної інтеграції” за участю членів координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА, Великої Ради отаманів Запорозького козацтва, МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ”, колективів альманаху “Українське патріотичне козацтво”, Першої Національної козацької громадської історичної бібліотеки ім. Дмитра Вишневецького (Байди), полку ім. Гетьмана України Петра Сагайдачного провели черговий громадсько-політичний захід із залученням журналістів, науковців, молоді та студентів. З доповіддю про проведену громадськими організаціями роботи та корисним фактичним матеріалом відносно виконання державної Програми “Україна-НАТО”, підтримку політичних ініціатив Уряду, пропозицій щодо розширення діяльності, зміцнення ЗСУ, допомоги з боку відповідних структур НАТО пораненим воїнам – героям, подальшу гармонізацію стандартів, необхідність прийняття політичних рішень щодо вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу як потужного союзу оборони демократичних країн світу докладно говорив перший заступник голови Центру, Голова Запорозького козацького звичаєвого лицарського ордену ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) Дмитро Сухінін (Гора). З цікавими пропозиціями, корисними козацькому руху виступили Павло Білан, Валерій Свідерський, Артем Сахаров, Костянтин Немикін, ВалентиньСупрун, Володимир Лютий, Сергій Ігнатченко. Учнівська молодь активно включилася до дискусії. Були задані питання щодо покращення видів озброєння української армії, диверсіфікації спорядження. Як позитивний фактор було відміченко системну та методичну співпрацю інструкторського складу Альянсу з нашими бійцями, передачу бойового досвіду нашими героями, політичні дії керівництва НАТО щодо невизнання анексії РФ Криму та підтримки Москви незаконних збройних формувань та агресивні дії щодо наших моряків, які незаконно знаходяться в російському полоні.

Прийнято рішення про реалізацію Резолюції Третього історичного міжнародного Конгресу козацтва та створення структур на підтримку євроатлантичної інтеграції для допомоги в роз”яснювальній роботі в інших областях. Враховуючи інформаційну війну, яку розв”язали антиукраїнські сили проти нашої історії, культури та політичного курсу всі погодились проводити щомісячні заходи з запрошенням преси та колег з телебачення, у військових частинах та навчальних закладах. Дмитро Валентинович привітав присутніх з п’ятою річницею з дня створення Запорозького козацького руху опору до якого увійшли представники декількох областей.

Голова канцелярії
кореспондент альманаху
“Українське патріотичне козацтво” Сергій Смазнов

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

 

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.