Обласна науково-практична конференція на честь великого Гетьмана Івана Мазепи

На честь великого Гетьмана України Івана Степановича Мазепи
Запорозькі козаки провели обласну науково-практичну
конференцію
20-го березня всесвітня українська патріотична громадсь-
кість урочисто відмічає ювілейну дату з дня народження
одного з самих відомих талановитих та обдарованих ба-
гатьма якостями керівника європейського рівня – гетьмана
України Івана Степановича Мазепи.
За спільним рішенням Великої Ради отаманів Запорозького
козацтва, координаційної ради з питань розвитку козацтва,
Всесвітньої генеральної асамблеї нащадків козацьких родів,
Запорозького звичаєвого козацького лицарського ордену ім.
князя Д.І. Вишневецького (Байди) та Запорізького обласного
центру сприяння євроатлантичній інтеграції інших громадсь-
ких організацій в цей знаменний день в Запорізькій держа-
ній інженерній академії за участі студентів закладу. учнів
Січового колегіуму, Козацького ліцею, фахівців Всеукраїнсь-
кої федерації “Спас” колективом Першої Національної гро-
мадської козацької історичної бібліотеки були підготовлені
цікаві матеріали з книжкового фонду та організована облас-
на науково практична конференція за темою: ” Значення
багаторічної діяльності великого Гетьмана Івана Мазепи в
подальшій генезі та зміцненні державотворчих процесів в
Україні”.
В своїй доповіді мав честь розповісти вельмишановні козаць-
кій старшині, старейшинам та молоді про життя та багаторіч-
ну діяльність Івана Степановича заради процвітання нашої
рідної землі. З самого початку свого бурхливого життя май-
бутній видатний керівник почав з отримання освіти та нави-
чок поведінки за тогочасними культурно-етичними нормами
Європи. Завдяки родині – батька Степана-Адама, православ-
ного шляхтича, відважного учасника Національно-визвольної
війни під керівництвом Богдана Хмельницького, який з 1654 року був отаманом білоцерковського козацтва та не підтри-
муючи промосковського політичного шляху України та до-
помагавшого Івану Виговському у підписанні Гадяцьких ста-
тей багато зробив для виховання та надання європейської
освіти сину Івану. Багаторічне тривале навчання у вищих
навчальних закладах Німеччини, Італії, Нідерландів, Фран-
ції, хоча базовою освітою всеж таки була славнозвісна Киіво-
Могилянська академія. Треба сказати, що природні якості,
привернули увагу короля Польщі Яна Казимира, який зробив
його “покоевиком” (пажем). І в цей час молодий пан Іван та-
кож продовжував корисне та необхідне навчання у Варшаві,
в ієзуїтському колегіумі. Так через певний час український
шляхтич добре та глибоко познайомився з культурою та зви-
чаями багатьох європейських країн, ознайомився з життям
та системою державного управління, прийомами диплома-
тичної роботи, мистецтвом та літературними творами ви-
датних всесвітньовідомих класиків філософської думки та
організацією оборони та армійських підрозділів, тактики та
стратегії полководців розвинених та економічно потужних
країн. Важливим фактором подальшої успішної діяльності
було добре знання рідної української, московської, польської
німецької, татарської, латинської та французької мов. Так шляхетне походження, блискавична освіта, знання різних
мов провідних держав, особливі здатності до керівництва,
дипломатії, сила волі, витримка, гарна зовнішність, особиста
сміливість, почуття відповідальності, здатність до створення
поетичних творів, та гарного виконання пісень та талановитої
гри на бандурі надали величезні потенційні можливості для
кар”єрного зростання та згодом ефективного багаторічного
керування Гетьманщиною. Для наступних поколінь така на-
полеглива робота над собою є добрим прикладом, позаяк
така підготовка для українців, які жили в культурному сере-
довищі Центральної Європи і були самою Європою не вий-
няток. а правило аж з періоду створення Київської Руси-
України.
Дуже молодим, Іван Мазепа почав виконувати дипломатичні
доручення, які сьогодні можна назвати сміливими таємними
розвідницькими операціями, коли в будь який час можно бу-
ло піти з життя через розбійників, тортур супротивників, во-
рогів або за драматичним випадком, як це було з самим Ма-
зепою, коли він був затриманий запорозькими козаками і ті-
льки завдяки втручанню такого ж великого отамана, прозор-
ливого характерника Івана Дмитровича Сірка січовики зали-шили в живих дипломата, в обличчі якого Кошовий відчув
велику силу та користь майбутнього талановитого керівника.
Враховуючи вкрай складну міжнародну ситуацію, що склала-
ся а Європі в період з 1648 по 1680-ті роки, закінчення Трид-
цятирічної війни, важку та криваву для всіх сторін Національ-
но-визвольну війну, тривалі воєнні конфлікти між Річчю Пос-
политою, Московським князівством, Швецією, Священною Римською імперією Германської Нації, Кримським ханством,
Османською імперією, Прусією та Гетьманською козацькою
державою за геополітичне домінування, захоплення чужих
територій, а відносно Української козацької держави багато
сусідів хотіли ліквідаціїї її державницьких інституцій, утис-
нення православної християнської віри та її незалежності,
нівелювання культурних традицій та потужного економічно-
го фундаменту нації – сільського господарства через захоп-
лення у полон та рабство або закріпачення.
В таких складних умовах отримував політичний, воєнний та дипломатичний досвід великий державний діяч Іавн Степа-
нович Мазепа.
Захищаючи українські національні інтереси, на різних поса-
дах в апараті Гетьманату керівників козацтва Мазепа бачів
позитивні і негативні дії, аналізував і готував свій план дій
на збереження миру та зміцнення держави після жахливого
періоду Руїни, коли сильні вороги, старшинські інтриги, не-
безпечні політичні рішення та нехтування стратегічними
інтересами України народили цілу низьку помилок та зрад.
Це самовільне підписання Андрусівського перемир”я, яке
фактично розділіило нашу рідну землю на такзвані Право-
бережну та Лівобережну України, де одна частина належала
до Польського королівства, друга до Московського князівства
Складно порахувати яку велику шкоду нанесли такі дії на-
родові, але після порівняно недовгими часами керівництва
Павлом Тетерею, Іваном Виговським, Петром Дорошенком,
Михайлом Ханенком Іван Степанович Мазепа служив країні
в якості Гетьмана більше двадцяти років. Несення служби на
різних високих посадах, де останньою була – генеральний осавул за Петра Дорошенка зробила високопосадовця здат-ним взяти гетьманську булаву. Порацював Іван Степанович і
з Иваном Самойловичем та виконуючи дуже важливі воєнно-
політичні доручення та здійснюючи відповідальні місії в Московії, Кримському ханстві та інших країнах. Всюди він
блискавично відстоював національні інтереси та мав заслу-
жений авторитет. високого фахівця європейського рівня.
Тому 25 липня 1687 року на козацькій раді, за стародавнім
звичаєм, на річці Коломак Іван Степанович Мазепа, на той
час генральний осавул, був обраний з декількох кандидатур
на демократичній основі Гетьманом України.
Перед новим очільником козацької країни постали величезні
геополітичні завдання збереження та укріплення незалеж-
ності, утворення дійової системи державного управління,
податкової справи, налагодження ефективної системи,
розширення та поглиблення освіти для шляхти і народу,
відтворення та фундація нових церков, соборів та монасти-
рів, захист та зміцнення православія на стародавніх землях
колишньої світової держави Київського князівства, одним з
головних аспектів діяльності – створення сильної потужної
дисциплінованої і добре озброєної армії та флоту, продов-
ження дипломатичного напряму вирішення питань мирним
шляхом переговорів, підтримки розвитку економіки та культу
ри для реалізації головного плану – створення незалежної
європейської держави України.
Підписані так звані Коломацькі статті на спільні воєнно-полі-
тичні дії проти ворогів та загарбників, на захист православної
віри та культури з Московським князівством надали можли-
вість на довготривалий час дати народові мирно жити та
розвивати сільське господарство, виробництво. будівництво,
кардинально на краще змінилася демографічна ситуація, а
люди почали селитися в землях, які після нападу на Русь-
Україну прийшли в занепад, а вікова загроза бути взятим в
полон не давала змоги засновувати нові поселення та міста.
впевнений це питання потребує окремого вивчення, але за-
слуга Гетьмана Мазепи в наданні багатьох десятиліть миру
та відносного спокою. Особиста участь у плануванні та фун-
дації нових міст також важлива риса діяльності такої твор-
чої та високоосвіченої людини. За часи гетьманування було
засновано, по різним оцінкам, від двадцяти до сорока по-
селень та міст де панувало Магдебурзьке право, вільно та
інтенсивно розвивалися бізнес та мистецтва. Сам гетьман
часто дружив та співпрацював з архитекторами, які активно
допомагали будувати за найкращими європейськими прик-
ладами, прикрашаючи прекрасними спорудами та укріплен-
нями в столиці та інших місцях.
Армія тогочасної козацької України неодноразово прослави-
ла подвигами, перемогами та вдалими походами високе
ім”я свого керівника. Тільки за часів існування Антиосман-
ської коаліції до якої входили Польща, Росія, Австрія та Ватикан Мазепа здійснив дев”ять великих походів, з військом
яке налічувало від десяти до п”ятидесяти тисяч воїнів, 12
середніх з армією з 5 до 10 тисяч героїв та 40 менших зимових і літніх походів чисельністю до 5 тисяч козаків.
За переконливі перемоги, блискавичні дії проти ворога, який
часто був набагато чисельним, за що заслужено отримав
нагороди від австрійського імператора в 1707 році титул
князя священної Римської імперії, орден Білого орла від
Польського короля Августа Сильного. Звичайно без важ-
кої багаторічної повсякденної роботи по відродженню
бойових традицій Київського князівства, укріплення та
збільшення чисельності козацьких військ, надання нового
озброєння, артилерії, стрілецької зброї, використання так-
тики та стратегії притаманним Війську Запорозькому, яке
століттями прославляло українців в Європі-центрі тогочас-
ного світу дає можливості нащадкам поважати Івана
Степановича як розумного далекоглядного та блискавичного
воєнного діяча, блискавичного полководця. Завдяки активним та ефективним діям своїх полків в Кримському поході в 1689 році, осаді Казикармена в 1695-му році, наступних Таванських походах другої половини 1690-х років
постійно підтверджував ділом свою почесну посаду та завоював повагу керівництва багатьох командирівмта особисто молодого петра Першого. За довгий час
Гетьману вдалося створити добру школу майбутніх отама-
нів та командирів, які успішно продовжували почесну війсь-
кову справу по обороні українського народу.
Меценат і культурний діяч, глибоко релігійна людина, поборник православ”я, шанувальник незалежності та
Київського патріархату, благодійник Іван Мазепа багато
зробив для відновлення, відродження та будування більше
сорока церков та соборів. Багато релігійних книг, великих,
з дорогими, з позолотою та сріблом, гарно та фахово на-
писаним текстом до сих пір зберігаються в музеях та хра-
мах українських православних церков. В деяких, які він
будував і до сих пір належать Московському патріархату
до сих пір, на превеликий жаль та ганьбу, священники
читають анафему достойному фундатору та захиснику
Українського православ”я. Такий жорсткий парадокс та
помста за прагнення до свободи і незалежності країни.
Повага до демократичних вікових та європейських цінностей
вимагала аналогічного підходу до державного будівництва та відношення до козацтва, всіх верств населення з повагою.
Наявність в державному будівництві принципів Магдебургського права, вільного обговорення питань життєдіяльності територій, прийняття рішень через де-
мократичні установи та неприйняття рабства, як форми
пригнічення та управління суспільством. В Гетьманщині
постійно працювали судова система, ретельно розглядалися скарги на незаконні дії деяких керівників або образи міщан
та селян.
Безперечною заслугою Гетьмана Івана Мазепи було об”єднання Правобережної та Лівобережної України.
Антиукраїнська пропаганда часто намагається виста-
вити полководця інтриганом та непорядною людиною
через його безкровні перемоги завдяки блискавичній дипломатії та дару від Бога передбачати наслідки тих чи
інших дій, успішно використовувати історичні випадки та подарунки долі. Тому складна та потужна робота із збереженням тисяч життів через вдачні переговори та подолання супротивника в інтелектуальному двобої є
заслуга керманича України.
Освітянська діяльність , створення умов для отримання знань для всіх бажаючих, організація навчальних закладів, запрошення багатьох іноземних фахівців, фундація бібліотек як центрів розвитку культури та вивчення новітніх наукових винаходів, благодійна діяльність Івана Степановича заклали підвалини для народження української інтелігенції, наукового суспільства, національної літературної та мистецької школи.
Такі основні заслуги та дії Гетьмана Івана Степановича Мазепи назавжди залишаться в вічній добрій пам”яті народу.
а міжнародна спільнота неодноразово підкреслювала видатний вагомий внесок Гетьмана у створення фундаменту майбутньої вільної держави України.
В ході доповіді були використані матеріали історичних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел.
Також на обласній науково-практичній конференції виступили учасники антитерористичної операції – боротьби за віру та волю України проти бандитів та окупантів. які й сьогодні продовжують спроби воєнного та ідеологічного
підкорення України – старшина МГО “Міжнародний союз козаків “Запорозька Січ” Валерій Матченко, Ігор Турупенко, Голова всеукраїнської федерації “Спас” Олександр Притула, Віктор Прийменко, пані Анастасія педагог ліцею,
керівник координаційної ради з питань розвитку козацтва при ЗОДА Костянтин Рижов Генеральний Суддя, полковник СБУ у відставці учасник руху опору Павло Білан, дирктор обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовськой, доктор історичних наук , професор Георгій Шаповалов, Тетяна Каменєва організатор- педагог Січового колегіуму.
полковник Сич, Олександр Горшков, священник ПЦУ отець Василь (Терно)., Валерій Свідерський, Роман Авдєєв, Володимир Лютий, Євген Жаворонков.
студентів та школярів цікавили багато питань стосовно бо-
йових дій та переможних походів, на які в тому числі яскра-
во відповідав учасник операцій “Дозор” і “Перехоплення”
Олекса Сич (Горшков), а Віталій Пилипенко (талановитий
автор герба Запорізької області) доповнив виступи цікавою
розповіддю про розквіт культури, мистецтва художників та
іконописців, новий стиль під назвою українське барокко.
Було прийнято рішення про створення документального фільму та включення цих питань до проекту програми роз-
витку козацтва в м. Запоріжжі та продовження циклу семі-
нарів та конференцій на теми козацьких повстань історії
створення та взаємовідносин мііж Військом Запорозьким
Низовим, Гетьманщиною, а потім УНР, Гетьманською дер-
жавою і Кубанським та Донським козацтвом в різні істо-
ричні епохи. В цілому учасники конференції дійшли вис-
новку про масштабну та вкрай необхідну народу діяльність
по подальшому укріпленню та розвитку Гетьманщини всіх
державних інституцій – армії, системи управління, органів
влади, православної церкви, підтримці демократичних принципів та європейського вектору руху України. Інформаційна війна, яка ведеться з нашою історією прини-
жує та фальсифікує величезний вагомий внесок Івана
степановича Мазепи в розбудову державності нашої
Вітчизни, бажання не допустити ліквідації Гетьманату та закріпачення людей, повернення до рабства, заборона
використання рідної стародавньої мови та ліквідації За-
порозької Січі, секуляризації земельної власності, всього
що зробили імператори та московська влада характери-
зують Гетьмана як людину, що могла піти на величезні
жертви та громадянський подвиг заради честі і столітніх
інтересів щодо повернення незалежності і самостійності
Української держави. а пошуки правильного шляху та
бачення країни в сім”ї європейських народів диктували
політичні кроки пов”язані з необхідністю ризикувати в тому
числі і своїм життям.
Сьогодні ми віддаємо велику шану й дяку Івану Степано-
вичу за приклад для сучасних командирів і керманичів
України сучасного періоду, коли знову йде фактична вій-
на за нашу свободу, історичний демократичний вибір,
саме право на свободу думки, слова, совісті та повер-
нення до європейського вектору руху, поваги до прав
людини, сталий економічний та культурний розвиток
без червоних терорів, Голодоморів, репресій, ГУЛагів,
“раскулачивания” та заборони віри і мови. Тільки послі-
довний шлях дозволить найскоріше увійти до Європей-
ського Союзу, Північно-атлантичного Альянсу, щоб біль-
ше ніколи не потрапити до ” тюрми народів” , в ярмо
Москви. А такі Титани геополітичних дій на благо своїх
народів як Іван Мазепа, Джордж Вашингтон, Симон Болі-
вар, Олівер Кромвель, генерал де Голь назавжди зали-
шаться в світової історії фундаторами нового прогресив-
ного шляху розвитку націй, які самі зробили свій вибір.
Також на честь п”ятої річниці з дня створення Запорозь-
кого козацького патріотичного руху опору учасникам
та ветеранам, які захищали свободу з 2014-го року вру-чив
на добру пам”ять нащадків Універсали учасників бротьби
з агресорами і окупантами.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів
Запорозького козацтва, керівник
руху опору з 2014-го по 2017-й рр.,
член НСЖУ, військовий історик,
автор книг Дмитро Сухінін (Гора)

Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.
Світлина від Dmytro Sukhinin Gora.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Оставить комментарий

*

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.