Проект новой редакции Устава Международного Союза Казаков «Запорозька Січ»

Проект редакции Устава Международного Союза Казаков «Запорозька Січ» будет утверждаться 07 июня 2014г.  на Великой Раде.

Скачать можно по ссылке  «СТАТУТ МСК нова редакція».

Текст Устава приводится далее.

С Т А Т У Т

міжнародного союзу козаків

«ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»

(нова редакція)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.         Міжнародний союз козаків «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», скорочена назва МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» (надалі МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», або «Союз Козаків») є неприбутковою міжнародною спілкою громадських організацій, що об’єднує на основі спільності інтересів громадські організації, зареєстровані відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» для досягнення мети та виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.         «Союз Козаків»здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства, законодавства тих країн, на територію яких розповсюджується діяльність «Союзу Козаків» і цього Статуту.

1.3.         МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» діє на основі принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, гласності та законності, колегіальності ухвалення рішень і обов’язковості їх виконання членами «Союзу».

1.4.         Діяльність «Союзу Козаків» поширюється на територію всієї України та інших держав, де вже створені або будуть створені філії, відділення та представництва «Союзу Козаків».

1.5.         На території іноземних держав МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» створює свої філії, відділення та представництва, які діють відповідно до законодавства держав, де вони створені.

1.6.         «Союз Козаків»відповідно до козацьких традицій, має Козацькі клейноди (символи) – прапори, емблеми, ознаку влади Старшини, форму одягу, положення про які затверджуються рішенням Радою Отаманів Союзу та реєструються у встановленому законом порядку.

1.7.         МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»має рахунки в установах банків, в тому числі валютний, печатки, штампи бланки, посвідчення, зразки яких затверджуються Радою Отаманів Союзу.

1.8.         «Союз Козаків»має відокремлене майнота самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним майном.

1.9.         Усі члени Союзу у своїй діяльності керуються цим Статутом та мають свої статутні документи.

1.10.    Юридична адреса: 69095, Україна, м. Запоріжжя, вул. Комунаровська, буд. 64

  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.         Основною метою діяльності МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» є сприяння відродженню та розвитку традицій та історичних звичаїв козацтва на території України та її межами як наймасовішої патріотично свідомої й традиційно організованої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного й заможного життя кожного козака, кожного громадянина своєї країни; задоволення та захист прав членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»

2.2.         Основними завданнями діяльності МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» є:

—        задоволення та захист законних соціально-економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»;

—        участь у громадсько-політичній діяльності;

—        сприяння відродженню й розвитку козацьких життєвих принципів,   форм громадського устрою та господарювання, історичних, культурних та економічних традицій;

—        сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі козацького лицарства – відданості своїй Батьківщині;

—        сприяння відродженню й розвитку духовних здобутків народу України, козацьких звичаїв;

—        сприяння утвердженню Української державності, зростанню її могутності та авторитету, підтримці громадського порядку, ліквідації надзвичайних ситуацій, тощо;

—        участь у заходах природоохоронного характеру та використання ефективних форм захисту навколишнього природного середовища;

—        участь в охороні громадського порядку разом з правоохоронними органами;

—        представництво та захист законних інтересів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» та її членів.

2.3.         Для виконання своїх статутних завдань МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» у встановленому чинним законодавством порядку:

—        виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;

—        здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, козацьких фермерських господарств, засобів масової інформації із статусом юридичної особи, засновує підприємства у встановленому законодавством України порядку;

—        організує взаємодію своїх членів – громадських організацій Союзу для ефективного досягнення статутної мети;

—        сприяє патріотичному вихованню юнацтва та молоді;

—        взаємодіє з органами державної влади і управління;

—        сприяє органам державної влади і управління в реалізації програм національного відродження України;

—        приймає участь у розробці та реалізації проектів, направлених на зміцнення Української Державності;

—        координує власні програми щодо національного відродження та сприяє їх реалізації за підтримки органів державної влади;

—        сприяє та бере участь у дослідженні історії України, відновленні історичної правди, популяризації героїчного минулого;

—        приймає участь у проведенні наукових досліджень, конференцій, семінарів, археологічних експедицій;

—        приймає участь у створенні козацьких навчальних, технічних, фізкультурно-оздоровчих закладів;

—        проводить для свої членів таборові збори та походи, спортивні змагання з традиційних козацьких умінь та вправ;

—        приймає участь у виховній, фізкультурній, оздоровчій та туристичній діяльності;

—        пропагує здоровий спосіб життя та профілактику захворювань;

—        приймає участь у політичній та громадській діяльності, проведенні мирних масових заходів (Козацьких Рад, зборів, мітингів, демонстрацій, та ін.);

—        бере участь у збереженні історичних пам’яток  та навколишнього природного середовища;

—        здійснює всебічні зв’язки (економічні, гуманітарні), приймає участь у проведенні спільних акцій з козацькими організаціями України та інших держав, які не суперечать цьому Статуту та законодавству України;

—        сприяє відродженню українських народних промислів, побуту та культури;

—        відновлює козацькі традиції, обряди, атрибутику;

—        отримує від органів державної влади та місцевого самоуправління інформацію, необхідну для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань;

—        вносить пропозиції до органів влади та управління;

—        укладає угоди про співробітництво з підприємствами, установами та організаціями всіх організаційно-правових форм;

—        на добровільних засадах співпрацює з іншими козацькими організаціями;

—        відряджає за кордон своїх членів та приймає у себе членів громадських організацій з-за кордону;

—        може виступати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

—        володіє, користується та розпоряджується від свого імені всім своїм майном згідно з його призначенням та видами статутної діяльності, укладає договори та угоди з підприємствами, установами та організаціями незалежно від організаційно-правових форм, відчужує на свою користь та орендує майно, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції;

—        представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси членів МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ».

  1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ В ЧЛЕНИ СОЮЗУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

 

3.1.         Членство в Союзі є добровільним, колективним. Членами Союзу можуть бути громадські організації, зареєстровані у відповідності до вимог Закону України «Про громадські об’єднання», визнають та підтримують цілі та завдання Союзу і згодні дотримуватися вимог Статуту Союзу. Прийняття в члени Союзу здійснюється Великою Радою Союзу, або Радою Отаманів Союзу з наступним затвердженням її рішення Великою Радою Союзу. Для вступу до членів Союзу, бажаючі подають заяву, рішення керівного органу організації про вступ до Союзу, копію Статуту та копію свідоцтва про державну реєстрацію.

3.2.         Члени Союзу зберігають повну організаційну самостійність, права юридичної особи та керуються в своїй діяльності власними Статутами.

3.3.         Взаємовідносини Союзу з його членами регулюються цим Статутом. Рішення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу обов’язкові для виконання членами Союзу.

3.4.         Член Союзу має право вільного виходу з його складу. Питання про вихід розглядається Великою Радою Союзу з обов’язковою участю представників члену Союзу, що бажає вийти з її складу. Велика Рада Союзу має право розглянути питання про вихід члена без участі його представників, якщо від нього отримана заява про розгляд цього питання Великою Радою Союзу без участі представників, підписана керівним органом організації.

3.5.         Членство в Союзі припиняється:

—        при добровільному виході з членів Союзу;

—        за рішенням Ради Отаманів Союзу у випадках порушення членом Союзу вимог цього Статуту, невиконання членом Союзу рішень Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу;

—        вчинення членом Союзу дій, що суперечать козацьким принципам та звичаям, чинному законодавству України.

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СОЮЗУ

 

4.1.         Члени Союзу мають право:

—        брати участь через своїх представників у всіх заходах Союзу, висувати своїх кандидатів і обирати контролюючі та керівні органи Союзу, через своїх представників в цих органах брати участь в управлінні справами Союзу, обговорювати та приймати рішення з усіх питань його діяльності;

—        вимагати у необхідних випадках скликання позачергових засідань Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу;

—        оскаржувати на Великій Раді Союзу рішення та дії Ради Отаманів Союзу.

4.2.         Члени Союзу зобов’язані:

—        спрямовувати свою діяльність на  виконання основних цілей та завдань Союзу, дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу.

 

  1. СТУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ

 

5.1.         Керівними органами Союзу є Велика Рада Союзу та Рада Отаманів Союзу.

5.2.         Вищим керівним органом Союзу є Велика Рада Союзу, яка складається з делегатів від організацій — членів Союзу. Велика Рада Союзу скликається один раз на рік на Хрещення Христова. Порядок денний та квота представників на Великій Раді Союзу визначається Радою Отаманів Союзу, або на вимогу не менше 1/3 членів Союзу. Рішення Великої Ради Союзу є легітимними, якщо вони прийняті більшістю голосів при наявності не менше 2/3 обраних делегатів.

5.3.         Велика Рада Союзу:

—        визначає основні програмні завдання та напрямки діяльності Союзу;

—        затверджує Статут та вносить до нього зміни та доповнення;

—        обирає (відкликає) Генерального Отамана Союзу, Першого заступника Генерального Отамана Союзу, Голову Великої Ради Союзу, Начальника штабу (писаря) Союзу, Генерального Суддю Союзу;

—        обирає Раду Отаманів Союзу та членів Контрольно-ревізійної комісії;

—        затверджує річний бюджет та звіт про його виконання, затверджує кошторис Союзу;

—        затверджує Положення Про Раду Старійшин, козацькі чини, однострій, нагороди та інші внутрішні документи, яким визначаються структура, функціональні права та обов’язки виконавчих та контролюючих органів Союзу;

—        реалізує право власності Союзу в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

—        приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію Союзу.

5.4.         Вищим керівним органом на період між Великими Радами Союзу є Рада Отаманів Союзу. До складу Ради Отаманів Союзу входять Генеральний Отаман Союзу з правом вирішального голосу, його перший заступник, Голова Великої Ради Союзу, Начальник  штабу, Генеральний суддя та інші члени – представники членів Союзу, обрані на Великій Раді Союзу.

5.5.         Рада Отаманів Союзу, яка скликається не рідше 1 разу на 3 місяці:

—        контролює рішення Великої Ради Союзу;

—        розглядає та затверджує порядок денний Великої Ради Союзу;

—        визначає порядок та строки проведення позачергових Великих  Рад Союзу;

—        приймає рішення щодо членства в Союзі;

—        узгоджує проекти змін та доповнень до програмних та статутних документів;

—        розглядає та затверджує відповідні Положення, поточні плани та проекти діяльності Союзу;

—        розглядає та затверджує внутрішні документи зміни і доповнення до внутрішніх документів;

—        приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств та організацій зі статусом юридичної особи;

—        заслуховує звіти про діяльність Генеральної канцелярії Союзу та інформацію Голови Контрольно-ревізійної комісії Союзу;

—        затверджувати штатний розпис найманих працівників та розміри оплати праці, який складається та подається на затвердження Генеральною канцелярією Союзу;

—        в межах своєї компетенції вирішує інші питання діяльності Союзу.

5.6.         Рішення Ради Отаманів Союзу є легітимним, якщо воно прийнято більшістю голосів присутніх 2/3 кількісного складу. У разі, якщо голоси розподіляються порівну, голос Генерального Отамана Союзу є вирішальним.

5.7.         Генеральний отаман Союзу є вищою посадовою особою Союзу, він:

—        Обирається Великою Радою Союзу терміном на три роки відкритим голосуванням з щорічним підтвердженням його повноважень ;

—        Представляє Союз в державних органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правових форм, громадських організаціях та в стосунках з фізичними особами як на території України так і за її межами від імені Союзу без доручення та довіреності з питань, зазначених рішенням Великої Ради Союзу;

—        головує на засіданнях Ради Отаманів Союзу;

—        підзвітний Великій Раді Союзу, на вимогу Ради Отаманів Союзу надає інформацію щодо діяльності Союзу;

—        в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, контролює та несе відповідальність за роботу Генеральної канцелярії Союзу;

—        підписує рішення Ради Отаманів Союзу, фінансово-господарські документи, угоди, договори, листи, звернення, тощо;

—        несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Союзу;

5.8.         Повноваження Генерального отамана Союзу призупиняються рішенням не менше 2/3 голосів Ради Отаманів Союзу у разі порушення Статуту, вчинення протиправних дій, що дискредитують його в очах козаків, вчинення злочину. Рішення про поновлення повноважень, або відкликання його з посади приймається Великою Радою Союзу.

5.9.         Протягом 5 робочих днів після призупинення повноважень, Генеральний Отаман Союзу зобов’язаний передати Голові Великої Ради Союзу прапор, печатки, штампи, документи, ключі та інше майно для безперебійної та стабільної роботи Союзу.

5.10.    В разі недотримання вимог, передбачених п. 5.6. цього Статуту, Генеральний Отаман Союзу вважається таким, що самоусунувся від виконання обов’язків та підлягає негайному відкликанню з посади.

5.11.    Повноваження Генерального Отамана Союзу припиняються:

—        у разі закінчення терміну, на який його обрано;

—        зв’язку з самоусуненням від виконання обов’язків;

—        не можливістю виконання обов’язків протягом більш як чотирьох місяців підряд, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

—        у разі добровільного складання з себе повноважень;

—        у разі смерті;

—        у разі відкликання його з посади Великою Радою Союзу.

5.12.    Перший заступник Генерального Отамана Союзу:

—        обирається Великою Радою Союзу терміном на 3 роки відкритим голосуванням з щорічним підтвердженням повноважень;

—        у разі відсутності Генерального Отамана Союзу, виконує його обов’язки;

—        координує діяльність членів Союзу;

—        виконує окремі доручення Генерального Отамана Союзу;

—        координує культурні, наукові, виховні, спортивно-оздоровчі заходи Союзу;

—        підзвітний Великій Раді Союзу, на вимогу Ради Отаманів Союзу надає необхідну інформацію.

5.13.    Голова Великої Ради Союзу:

—        обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на 3 роки з щорічним підтвердженням його повноважень;

—        очолює Велику Раду Союзу та приймає участь у засіданнях Ради Отаманів Союзу;

—        готує плани проведення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу;

—        підзвітний Великій Раді Союзу, на вимогу Ради Отаманів Союзу надає необхідну інформацію.

5.14.    Начальник штабу Союзу (писар):

—        обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на 3 роки з щорічним підтвердженням його повноважень;

—        забезпечує виконання рішень Великої Ради та Ради Отаманів Союзу;

—        керує поточною діяльністю Генеральної канцелярії Союзу;

—        планує діяльність Союзу на рік та щоквартально;

—        веде козацький реєстр та облікові картки  козацьких офіцерів Союзу;

—        у своїй діяльності підзвітний Великій Раді Союзу, на вимогу Ради Отаманів Союзу надає необхідну інформацію;

—        в межах своєї компетенції видає розпорядження.

5.15.    Генеральний Суддя Союзу:

—        обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на 3 роки з щорічним підтвердженням його повноважень;

—        очолює суд козацької честі Союзу;

—        розглядає конфліктні ситуації в Союзі, представляє інтереси Союзу в державних і правоохоронних органах а також в судах загальної юрисдикції;

—        підзвітний Великій Раді Союзу, на вимогу Ради Отаманів Союзу надає необхідну інформацію.

5.16.    Генеральний суддя Союзу може мати заступника, кандидатура якого затверджується Великою Радою Союзу або Радою Отаманів Союзу за поданням Судді. На час відсутності Генерального судді Союзу, його заступник виконує його обов’язки.

5.17.    Контрольно-ревізійна комісія Союзу:

—        обирається Великою Радою Союзу терміном на три роки відкритим голосуванням у складі 3 осіб з щорічним підтвердженням повноважень;

—        перевіряє фінансово-господарську діяльність Союзу, госпрозрахункових підрозділів, організацій і установ, створених Союзом;

—        звітує про свою діяльність Великій Раді Союзу;

—        в разі виявлення порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Союзу, має право ініціювати позачергову Велику Раду Союзу.

5.18.    Генеральна канцелярія Союзу є постійно діючою виконавчою структурою, яку формує і очолює Начальник штабу (писар). Склад і порядок діяльності Генеральної канцелярії Союзу визначається Положенням про Наказну Старшину Союзу.

5.19.    Наказна Старшина Союзу – Наказний та Похідний отамани, заступники Генерального Отамана Союзу і інші посадові особи Союзу призначаються Генеральним Отаманом Союзу за поданням Ради Отаманів Союзу для покращення управління Союзом. Їх звільнення з посад затверджується рішенням Ради Отаманів Союзу.

  1. КОШТИ І МАЙНО СОЮЗУ

 

6.1.         МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» здійснює фінансово-господарську діяльність для виконання завдань та досягнення статутної мети в порядку, що визначається чинним законодавством України, набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками), або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті власної підприємницької діяльності та підприємницької діяльності створених юридичних осіб,а також майно, придбане за рахунок власних коштів тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2.         Кошти і майно Союзу складаються з:

—        вступних та членських внесків членів Союзу;

—        майна та коштів, наданих членами Союзу або державою в установленому порядку;

—        майна та коштів, набутих в результаті власної підприємницької  діяльності та підприємницької діяльності створених юридичних осіб;

—        пожертвувань членів Союзу, інших добровільних пожертвувань, внесків фізичних осіб, підприємств, установ та організацій України та інших держав.

6.3.         Кошти Союзу використовуються відповідно до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених цим Статутом, виконання програм, організаційні та адміністративно-господарські потреби та утримання облікового персоналу та оплати праці найманих працівників згідно штатного розпису.

6.4.         Майно МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» може складатись як з рухомого так і нерухомого майна а також інших цінностей.

6.5.         Право розпоряджатись коштами та майном належить Великій Раді Союзу.

6.6.         За рішенням Великої Ради Союзу, окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено на Раду Отаманів Союзу та Генерального Отамана Союзу.

6.7.         МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» та створені ним юридичні особи ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність,  зареєструються в органах доходів і зборів та сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону та несуть відповідальність самостійно.

6.8.         МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

6.9.         У разі саморозпуску Союзу, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Великої Ради Союзу на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

6.10.    У разі реорганізації Союзу, його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1.         Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням 2/3 голосів легітимного складу Великої Ради Союзу.

7.2.         Про зміни та доповнення до Статуту а також зміни до відомостей про  МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»,  Союз повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ

 

8.1.         Припинення діяльності Союзу здійснюється:

—        за рішенням Великої Ради Союзу, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

—        за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

8.2.         Велика Рада Союзу, після прийняття рішення про саморозпуск, створює ліквідаційну комісію для проведення припиненняСоюзу   як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна після його ліквідації відповідно до Статуту.

8.3.         Реорганізація Союзу здійснюється за рішенням Великої Ради Союзу про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання такого самого статусу та рішення громадського об’єднання до якого приєднується Союз про згоду на таке приєднання.

8.4.         Про прийняті рішення щодо реорганізації, Союз повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

*

NAPA, Calif. (AP) Marshawn Lynch isn't shedding anymore light on his decision to sit during the national anthem before the Oakland Raiders' first exhibition game.Lynch declined to comment on why he chose to sit down Saturday night while the rest of his teammates stood during the anthem before a game in Arizona against the Cardinals.That left his teammates to answer for him on Tuesday after the team returned for its first practice since that game."I'm proud of him," tight end Jared Cook said. "I think it's awesome. Everybody has points of discussion after what Charles Woodson Jerseys happened in Charlottesville just the night before. I think it's important for men in our position to step up and speak on unnecessary situations we find ourselves in as minorities in this country. That's why I'm proud of him."Cook said he hadn't talked to Lynch about his stance and didn't know what specifically he was protesting. Other players who have declined to stand for the anthem have been much more open about their reasons, starting with former San Francisco quarterback Colin Kaepernick, whose protest last year over police brutality and racial oppression made it a major issue in the NFL."We didn't talk to Latavius Murray Jerseys him," Cook said. "I don't know his intentions. I don't know what he wanted to do by it. But I know that guys like Colin Kaepernick have become my favorite football players for doing it."Kaepernick is not on a team this season but the issue remains with Seattle Seahawks defensive lineman Michael Bennett and Lynch both sitting for the anthem last weekend.Bennett has been vocal about Khalil Mack Jerseys his reasons why, citing social injustice. He said his decision was solidified by the violence last weekend surrounding a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia, that included the death of a young woman who was struck by a car deliberately driven into a group of counter-protesters.Cook said he has considered an anthem protest in the past and does not rule out doing one this season."As far as the future goes, I don't know. Bruce Irvin Jerseys I don't know," he said. "I know I feel uneasy about the situation going on in this country and have been for Derek Carr Jerseys a while."Raiders coach Jack Del Rio said last season that players should protest on their own time instead of when they are representing the organization.